ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Στ΄ ΤΑΞΗΣ- 2ος κύκλος

Στη δεύτερη θεματική ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, «Φροντίζω το περιβάλλον» , η  ΣΤ΄ τάξη θα διερευνήσει και θα ανακαλύψει την άυλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Στο πρώτο εργαστήριο δόθηκε η αφόρμηση στους/ις μαθητές/ριες με την προβολή video και εικόνων που άπτονταν θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και ακολούθησε η καταγραφή εννοιολογικού χάρτη. Στη συνέχεια ολοκληρώσαμε το εργαστήριο με παιχνίδια κρυπτόλεξου και ακροστιχίδας, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν όλα τα στοιχεία των δύο εννοιών που αναλύσαμε.